David哥哥教你神奇預言魔術
2020/11/24
今集有小朋友好鍾意嘅魔術環節,David哥哥能夠預知小朋友揀嘅數字,寫咗數字嘅紙條仲會出現喺紙袋入面嘅布袋,佢嘅預言魔術真係好神奇,大家都一齊學下啦!另外,美術導師Moon姐姐會教我哋DIY筆記簿封面…
上載 2020/11/24 觀看 30